Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
Text

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH
SERWISU „KLUBU POMAGANIA I NIEMARNOWANIA WINIARY”
Obowiązuje od dnia 02.04.2024 r.

Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej www.klub.winiary.pl stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta Uczestnika. 

b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz .U. z 2022 r. poz. 1340). 

c) Konto Użytkownika – konto dostępne po zalogowaniu się unikatowym loginem i hasłem do części Serwisu dostępnego dla zarejestrowanych Użytkowników, w której można skorzystać z Usług i funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. 

d) Konto wymagające potwierdzenia – Konto, które jest tworzone po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Konto wymagające potwierdzenia jest utrzymywane do czasu potwierdzenia założenia Konta Użytkownika. 

e) Loteria – loteria promocyjna organizowana na podstawie odrębnego regulaminu, w której zgłoszenia i czynności jej uczestników w prowadzone są za pośrednictwem Serwisu. 

f) Nestle lub Usługodawca - Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42 459 600,00 zł, w całości opłacony. 

g) Program społeczny– akcja organizowana na podstawie odrębnego regulaminu, w której zgłoszenia i czynności w Programie prowadzone są za pośrednictwem Serwisu. 

h) Regulamin Serwisu – niniejszy Regulamin. 

i) Serwis - strona internetowa pod adresem: www.klub.winiary.pl

j) Usługi i funkcjonalności – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę. Zestawienie Usług i funkcjonalności wraz z ich opisem znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Uczestnik we własnym zakresie dokonuje wyboru Usług i funkcjonalności, z których skorzysta w ramach Serwisu. 

k) U.Ś.U.D.E. – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

l) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca w ramach posiadanego przez nią Konta Użytkownika z Usług i funkcjonalności Serwisu, które wymagają posiadania Konta Użytkownika, będąca usługobiorcą w rozumieniu przepisów U.Ś.U.D.E. 

m) Użytkownik niezalogowany – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług i funkcjonalności Serwisu, które nie wymagają posiadania Konta Użytkownika, będąca usługobiorcą w rozumieniu przepisów U.Ś.U.D.E.

§2 Zasady korzystania z Serwisu

1. Przyjmuje się, że odwiedzając Serwis i korzystając z niego, Użytkownik/Użytkownik niezalogowany przeczytał i zaakceptował niniejsze zasady korzystania z Serwisu, znajdujące się w Regulaminie Serwisu. Jeżeli Użytkownik/Użytkownik niezalogowany nie akceptuje ich w całości, lub w jakiejkolwiek części, nie powinien korzystać z Serwisu. 

2. Niniejszy Serwis umożliwia skorzystanie z Usług i funkcjonalności opisanych w Załączniku nr 1. 

3. Dostęp do Serwisu możliwy jest na dwóch poziomach:

a) Użytkownika tj. w ramach Konta Użytkownika, które dostępne jest po dokonaniu rejestracji; 

b) Użytkownika niezalogowanego tj. przed dokonaniem rejestracji Konta Użytkownika lub korzystania z Serwisu bez zalogowania na Konto Użytkownika.

4. Zakres Usług i funkcjonalności oraz treści zamieszczanych w Serwisie różni się pod kątem dostępności dla Użytkowników korzystających z Internetu, w zależności od tego czy dany Użytkownik jest zalogowany do Konta („Użytkownik”) czy też nie („Użytkownik niezalogowany”). 

5. Dostęp do Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom dla Użytkowników/Użytkowników niezalogowanych, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik/Użytkownik niezalogowany jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. 

6. Szczegółowe zasady Loterii i Programu i innych Usług i funkcjonalności Serwisu, określone są w odrębnych regulaminach Loterii/Programu/Usług i funkcjonalności, dostępnych w Serwisie, z którymi Użytkownicy/Użytkownicy niezalogowani są zobowiązani się zapoznać.

§3 Obowiązki Użytkowników/Użytkowników niezalogowanych

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników/Użytkowników niezalogowanych w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

2. Użytkownik/Użytkownik niezalogowany ponosi odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie. 

3. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Serwisu, treści: 

a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne; 

b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość; 

c) godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; 

d) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. 

4. Niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z Serwisu, treści: 

a) zawierających dane osobowe osób trzecich; 

b) zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich, takich jak numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej; 

c) niezgodnych z tematyką Serwisu. 

5. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Serwisu, treści o charakterze promocyjnym, w zakresie innych marek niż marka Winiary.

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi przez Usługodawcę tj. odpowiednio: 

a) w przypadku udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego z Usługi i funkcjonalności; 

b) w przypadku Usług i funkcjonalności, do świadczenia których wymagana jest rejestracja lub zalogowanie – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu w ramach Konta Uczestnika; 

c) w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie użytkownika tj. np. usługa formularz kontaktowy, Newsletter, zgoda na przesyłanie informacji handlowych - z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego na świadczenie konkretnej Usługi i funkcjonalności lub/i po spełnieniu określonych wymagań niezbędnych do korzystania z takiej Usługi i funkcjonalności; 

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem terminów wynikających z regulaminów Loterii/Programu/innych Usług i funkcjonalności Serwisu. 

3. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny lub inny formularz w Serwisie, w ramach którego podawane są przez niego dane lub rozpoczynając korzystanie z Usług i funkcjonalności oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, spełnia wymagania przewidziane dla Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego oraz akceptuje Regulamin Serwisu.

§5 Linki

1. Usługodawca może okresowo umieszczać w Serwisie linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty. 

2. Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron. 

3. Należy sprawdzić zasady korzystania, jak również polityki ochrony danych osobowych stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie, przed wejściem na takie strony i korzystaniem z nich. 

§6 Własność intelektualna 

1. Użytkownik/Użytkownik niezalogowany przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, przysługują Usługodawcy bądź partnerom Usługodawcy (w tym Nestle) i są chronione przez przepisy prawa. 

2. Użytkownikom/Użytkownikom niezalogowanym nie wolno w szczególności modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, kopiować, przenosić jakichkolwiek materiałów, które mogą być/są zamieszczone Serwisie, bez uprzedniej zgody powyższych podmiotów wyrażonej na piśmie.

§7 Wymagania techniczne 

1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie z Serwisu. Ponadto narzędzia internetowe Serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego. 

2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych . 

3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego: 

a) korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 2 048 kilobitów/s; 

b) z zainstalowaną aktualną wersją jednej z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript: 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Opera 
• Microsoft Edge 
• Apple Safari 

c) w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych możliwe jest korzystanie z Serwisu przy użyciu analogicznych przeglądarek dla urządzeń mobilnych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript. Warunkiem korzystania z niektórych Usług i funkcjonalności w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika np. skrzynki e-mail lub numeru telefonu, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej Usługi i funkcjonalności 

§8 Zapytania techniczne i reklamacje 

1. Zapytania dotyczące Usług i funkcjonalności Serwisu można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: cs@pl.nestle.com. Zapytanie powinno zawierać : imię i adres e-mail, treść wiadomości. 

2. Użytkownik/ Użytkownik niezalogowany może kierować reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu poprzez wiadomość e-mail wysłanej na adres e-mail, z tym zastrzeżeniem dla reklamacji dotyczących przebiegu Loterii i Programu organizowanych w ramach Serwisu przewidziane są drogi szczególne, określone w regulaminach tychże akcji promocyjnych. 

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamacje Usługodawca kieruje na adres Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego, wskazany w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: cs@pl.nestle.com

§9 Ochrona danych osobowych 

1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników/Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie, z którą osoba zainteresowana skorzystaniem z Serwisu zobowiązana jest się zapoznać. Polityka Prywatności dostępna jest w Serwisie.

§10 Rozwiązanie i odstąpienie

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych. 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: 

a) opuszczenia przez Użytkownika niezalogowanego Serwisu - w przypadku usługi udostępniania zawartości Serwisu, 

b) w przypadku posiadania Konta Użytkownika w Serwisie - usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie, 

c) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi lub funkcjonalności (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres: cs@pl.nestle.com lub w inny wskazany na stronie Serwisu dla danej usługi sposób), 

d) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana (a) okolicznościami wskazanymi w ust. 3 poniżej, 

e) odmową udzielenia Usługodawcy zgód lub odmową udzielenia danych niezbędnych do świadczenia danej usługi/cofnięciem zgód niezbędnych do korzystania z danej usługi; 

f) inną chwilą wskazaną w Regulaminie Serwisu lub regulaminach Loterii, Programu lub innych Usług i funkcjonalności. 

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia Konta Użytkownika. Wniosek z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika może być złożony przez Użytkownika w każdym czasie i należy go złożyć przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail cs@pl.nestle.com. Fakt usunięcia Konta Użytkownika jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie. Poprzez usunięcie Konta Użytkownika następuje utrata możliwości brania udziału w Loterii i oddawania głosów w Programie. 

4. Prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym oraz usunięcia Konta Użytkownika przysługuje Usługodawcy wobec: 

a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, 

b) umieszczania w Serwisie lub w ramach Konta Użytkownika treści nieprawdziwych, niedozwolonych z punktu widzenia Regulaminu Serwisu, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, 

c) wykorzystywania przez Użytkownika Usług i funkcjonalności niezgodnie ze ich przeznaczeniem. 

5. O zamiarze usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym. 

6. Usunięcie Konta Użytkownika oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Usługodawca może odmówić świadczenia usług elektronicznych rzecz Użytkownika jeżeli Konto zostało założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę w wyniku zdarzeń wskazanych w ust. 4 powyżej. 

§11 Zmiany 

1. Usługodawca, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Serwisu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu (np. zmiana dostępnych funkcjonalności, zmiany w zakresie świadczonych Usług i funkcjonalności) lub w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa lub w ich interpretacji, jak również w przypadku zaistnienia innych ważnych i uzasadnionych przyczyn. 

2. O zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu lub wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym w Serwisie, w ramach której wskazana zostanie data wejścia w życie tych zmian. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się ze zmianami Regulaminu. 

3. Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie Serwisu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po powiadomieniu użytkownika o zmianach Regulaminu Serwisu. W zakresie trybu zastosowanie znajduje § 10 ust. 2 i 3. 

4. Użytkownik niezalogowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie Serwisu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. 

5. Należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu przed każdorazowym skorzystaniem z Usług i funkcjonalności niniejszego Serwisu. 

§12 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników/Użytkowników niezalogowanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. 

2. Użytkownikowi/Użytkownikowi niezalogowanemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Wszelkie ewentualnie wyrażone przez użytkownika zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych/Newslettera mogą być w każdej chwili cofnięte. 

4. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem takiego cofnięcia. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez użytkownika poprzez wysłanie do Nestle przez użytkownika korespondencji w tym zakresie na adres wskazany w ust. 8 poniżej lub (o ile odpowiednia opcja będzie w danym przypadku dostępna) poprzez naciśnięcie stosownego linku znajdującego się w stopce korespondencji mailowej lub zmianę ustawień w ramach Konta Użytkownika. 

5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania z usług w ramach Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne odpowiednio w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (w tym celów i podstaw przetwarzania, jak również okresu przechowywania danych osobowych, kategorii odbiorców danych, warunków mających zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy) znajdują się w naszej Polityce Prywatności, która ma zastosowanie do danych osobowych lub materiałów umieszczanych w Serwisie, znajdującej się pod adresem: https://www.nestle.pl/info/polityka-prywatnosci-nestle

7. Nestle zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Nestle danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Użytkownika/Użytkownika niezalogowanego przetwarzanych przez Nestlé lub związanych z nimi praw, prosimy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com

9. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com

10. Dane osobowe uczestników Loterii i Programie przetwarzane są w sposób wskazany w regulaminach tych akcji promocyjnych. Przed wzięciem udziału w wyżej wymienionych akcjach promocyjnych należy zapoznać się z treścią tych regulaminów, w tym postanowieniami dotyczącymi sposobu przetwarzania danych osobowych.

§13 Postanowienia końcowe 

1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że niniejszy Serwis będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane lub też, że niniejszy Serwis lub serwer, za pomocą którego jest udostępniany, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów. 

2. W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np., lecz nie jedynie, poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych). 3. Niniejsze zasady korzystania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Załącznik nr 1 – Wykaz Usług i funkcjonalności Serwisu 

Usługi i funkcjonalności dostępne dla Użytkowników niezalogowanych

I. Rejestracja Konta Użytkownika 

1. W celu uzyskania możliwości korzystania z Konta Uczestnika, Uczestnik niezalogowany musi dokonać rejestracji w Serwisie. W tym celu musi wypełnić Formularz rejestracyjny. 

2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na: 

a) podaniu: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, 

b) ustaleniu hasła, powtórzeniu ustalonego hasła. 

c) złożeniu Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Serwisu, regulaminu Loterii, polityki prywatności 

d) wysłaniu Formularza rejestracyjnego zgodnie z funkcjonalnością Serwisu. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik niezalogowany ma również możliwość dobrowolnego podania daty urodzenia i województwa, jednak podanie tych danych nie jest konieczne do dokonania rejestracji Konta Użytkownika. 

3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzone jest Konto niepotwierdzone. Loginem tego konta jest adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym. 

4. Na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym przesyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta Użytkownika. Ważność linku aktywacyjnego to 24 h od momentu jego otrzymania. Po tym terminie Konto niepotwierdzone pozostaje nieaktywne. W przypadku chęci aktywowania Konta Użytkownika należy podjąć próbę zalogowania przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym w wyniku czego przesłany zostanie nowy link aktywacyjny, w który należy kliknąć jeśli zamierza się potwierdzić i rozpocząć korzystanie z Konta Użytkownika. 

5. Po potwierdzeniu założenia dostęp do Konta Użytkownika, Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z Usług i funkcjonalności, do których niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika. 

6. Użytkownik w przypadku zmiany danych podanych w Formularzu rejestracyjnym zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania ich poprzez kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail data.privacy@pl.nestle.com

7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta Uczestnika jeżeli Użytkownik o podanych w Formularzu rejestracyjnym danych posiada już Konto w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest występują okoliczności wskazane w § 10 ust. 4 Regulaminu Serwisu. 

II. Zgłoszenia do Loterii 

1. Zgłoszenie do Loterii następuje w sposób określony w pkt I powyżej tj. w momencie rejestracji Konta Użytkownika przez Użytkownika niezalogowanego. 

2. Podczas rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik niezalogowany składa oświadczenie o akceptacji regulaminu Loterii. 

3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownika staje się on uczestnikiem Loterii. 

III. Zapis na Newsletter 

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera od Usługodawcy oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi dotyczącymi marek należących do Usługodawcy (Nestle), mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez dobrowolne wyrażenie takiej zgody w trakcie dokonywania rejestracji Konta Użytkownika Serwisu poprzez zaznaczenie fakultatywnie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego. W skutek powyższej czynności (po wypełnieniu pozostałych kroków zapisu na Newsletter, związanych z potwierdzeniem zgody na zapis do Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail tzw. double opt-in) na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym rozpocznie się przesyłanie Newslettera. Wysyłka Newslettera dokonywana jest wskutek kompletnego wypełnienia kroków niezbędnych do otrzymywania Newslettera, niezależnie od faktu aktywowania Konta Użytkownika. 

Szczegóły związane z zapisem na Newsletter i jego wysyłką znajdują się w jego regulaminie na: klub.winiary.pl/regulamin-newsletter

IV. Wyrażenie zgody na wysyłanie informacji handlowych 

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w Formularzu rejestracyjnym, informacji handlowych od Usługodawcy dotyczących nowych aktywności dostępnych na Koncie Użytkownika, mają możliwość otrzymywania takich informacji poprzez dobrowolne wyrażenie zgody w trakcie dokonywania rejestracji Konta Użytkownika Serwisu poprzez zaznaczenie fakultatywnie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego.

Usługi i funkcjonalności dostępne dla Użytkowników

I. Logowanie na Konto Użytkownika 

Użytkownik loguje się na posiadane Konto Użytkownika poprzez dokonanie jednej z poniższych sekwencji czynności: 

a) Facebook 

b) Google 

c) Wpisanie w Serwisie adresu e-mail podanego podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego oraz hasła ustalonego podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego, odznaczenie pola reCAPTCHA, kliknięcie przycisku „ZALOGUJ”. 

Logowanie w Serwisie za pomocą odpowiednio konta Facebook/konta Google odbywa się za pomocą danych logowania (login, hasło) używanych przez użytkownika w ramach jego konta odpowiednio w Facebook/Google. Hasło wykorzystywane przez użytkownika na potrzeby odpowiednio konta w serwisie Facebook/konta Google nie jest przez Usługodawcę rejestrowane i przechowywane. 

II. Resetowanie hasła 

W przypadku zapomnienia hasła do Konta Użytkownika, Użytkownik może dokonać jego resetu. Zresetowanie hasła polega na: 

a) Wpisaniu adresu e-mail podanego podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego, 

b) Kliknięciu przycisku „Wyślij link”, 

c) Kliknięciu przycisku „Resetuj hasło” w wiadomości e-mail otrzymanej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym, 

d) Dwukrotnym wpisaniu nowego hasła i zatwierdzeniu go przyciskiem „Ustaw nowe hasło”.

III. Uczestnictwo w Loterii i czynności Użytkownika w ramach Programu 

2. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Loterii oraz uczestnictwa w Programie i dokonywania w jego ramach czynności opisane zostały w regulaminie Loterii i Regulaminie Programu dostępnych w Serwisie. 

3. Uczestnik w ramach udziału w Loterii może korzystać z następujący Usług i funkcjonalności: 

a) Skanowanie dowodu zakupu: dodanie zgodnie z funkcjonalnością Serwisu, przy pomocy aparatu fotograficznego urządzenia mobilnego lub poprzez wprowadzenie z pamięci komputera, zdjęcia dowodu zakupu a następnie jego zatwierdzenie lub poprawienie. W przypadku zatwierdzenia zdjęcia dowodu zakupu zostaje ono wysłane do weryfikacji w ramach Loterii. 

b) Zakładka Twoje losy: umożliwia sprawdzenie ilości losów przyznanych w ramach Loterii. 

c) Lista zgłoszonych szkół: umożliwia sprawdzenie jakie szkoły zostały zgłoszone w ramach Programu i przekazanie punktów na zgłoszone szkoły. 

d) Zakładka zwycięzcy Loterii: umożliwia sprawdzenie listy zwycięzców nagród w Loterii oraz dat losowań. 

e) Aktualności: umożliwia sprawdzenie najnowszych informacji dotyczących Programu. 

f) Historia Konta Użytkownika: umożliwia sprawdzenie operacji dokonywanych na Koncie Użytkownika, w tym w szczególności historię przyznanych losów i punktów w ramach Loterii i Programu. 

g) FAQ: zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

h) Formularz kontaktowy: umożliwia skontaktowanie się Użytkownika z Usługodawcą.

Usługi i funkcjonalności dostępne dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych 

I. Zgłoszenie udziału w Programie 

1. Zgłoszenie szkoły do Programu nastąpić może: 

a) z poziomu Uczestnika niezalogowanego. 

b) z poziomu Uczestnika. 

2. Aby dokonać zgłoszenia do Programu należy: 

a) w Serwisie wybrać zakładkę „Zarejestruj szkołę”, 

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez: 

i. wpisanie imienia i nazwiska reprezentanta (koordynatora) szkoły, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i numeru szkoły, powiatu, adresu strony www szkoły, ulicy i numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości szkoły; 

ii. opisanie potrzeb stołówki szkolnej; 

iii. dodanie pliku z wizytówką/zdjęciem/video szkoły (opcjonalnie) 

iv. zaakceptowanie regulaminu Programu;

v. złożenie oświadczenia o posiadaniu umocowania do reprezentacji szkoły w Programie

vi. odznaczenie pola reCAPTCHA 

c) wysłać zgłoszenia zgodnie z funkcjonalnością Serwisu.

Pobierz pdf