Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści

Regulamin Newslettera klub.winiary.pl

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady, na jakich świadczona jest usługa Newslettera (dalej jako „Newsletter”) w ramach serwisu internetowego klub.winiary.pl („Serwis”). Usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie świadczy Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42.459.600 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39-68, nr BDO 000016180, mającą status dużego przedsiębiorcy. Dane do kontaktu, w tym również w celach reklamacji e-mail: cs@pl.nestle.com, telefon: 800 174 902 (dalej: „Nestlé”).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Usługa Newslettera jest usługą świadczą drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Usługa Newslettera polega na dostarczaniu użytkownikom treści cyfrowych w postaci komunikacji marketingowej i handlowej (ofert, informacji o nowościach, promocjach, testach produktów, promocjach i wydarzeniach), a także informacji dobieranych pod kątem preferencji użytkownika, za pośrednictwem adres e-mail podanego przez użytkownika. 

2. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, z zastrzeżeniem okoliczności, iż użytkownik może być zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Newslettera; 

3. Użytkownikiem Newslettera jest każda osoba fizyczna korzystająca z Newslettera, przy czym: 

a) do korzystania z Newslettera konieczne jest posiadanie przez użytkownika zdolność do czynności prawnych w niezbędnym zakresie (tj. w zakresie umożliwiającym użytkownikowi nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań związanych z korzystaniem z danej usługi), a ponadto 

b) w związku z tym, że korzystanie z Newslettera wiązać się będzie z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub podaniem przez użytkownika danych osobowych w ramach Newslettera, użytkownik ten powinien mieć ukończone 18 lat. 

4. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Newslettera. 

5. Przed dokonaniem zapisu na Newsletter, użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Newslettera zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Newslettera. 

§ 2 Newsletter 

1. Użytkownicy Serwisu, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera, w tym zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takiego Newslettera poprzez dobrowolne podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który taki Newsletter chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji/zgód wymaganych dla zamówienia takiego Newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownych opcjonalnych zgód podczas rejestracji w Serwisie . Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez użytkownika adres e-mail, wyłączenie za zgodą użytkownika. 

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta w momencie dokonania zapisu na Newsletter zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera. 

3. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta pomiędzy Nestlé a użytkownikiem na czas nieoznaczony. 

4. Użytkownik zapisując się na Newsletter, oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia z Nestlé umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spełnia wymagania, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo bezpłatnie zrezygnować z usługi Newslettera. Newsletter można anulować korzystając ze stosownego linku znajdującego się w stopce korespondencji mailowej lub poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w swoim profilu w Serwisie, po uprzednim zalogowaniu się do niego (w przypadku użytkowników zarejestrowanych w Serwisie). Usunięcie Użytkownika z bazy następuje niezwłocznie. 

6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera w razie jego niezgodności z umową 

7. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustaloną przez Nestlé. 

§ 3 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z Newslettera jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Wszelkie wyrażone przez użytkownika zgody związane z Newsletterem (dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych) mogę mogą być w każdej chwili cofnięte. 

4. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem takiego cofnięcia. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez użytkownika poprzez wysłanie do Nestlé przez użytkownika korespondencji w tym zakresie na adres wskazany w ust. 8 poniżej lub (o ile odpowiednia opcja będzie w danym przypadku dostępna) poprzez naciśnięcie stosownego linku znajdującego się w stopce korespondencji mailowej lub zmianę ustawień w ramach konta użytkownika. 

5. Podanie danych osobowych podczas zapisu do Newslettera lub podczas korzystania z Newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne odpowiednio w celu zapisu do Newslettera lub skorzystania z usług Newslettera. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (w tym celów i podstaw przetwarzania, jak również okresu przechowywania danych osobowych, kategorii odbiorców danych, warunków mających zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy) znajdują się w naszej Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem: https://www.nestle.pl/info/polityka-prywatnosci-nestle

7. Nestlé zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Nestlé danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Nestlé lub związanych z nimi praw, prosimy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com

9. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com

§ 4 Kontakt. Procedura reklamacyjna 

1. W przypadku niezgodności dostarczanych treści z Regulaminem użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane: 

(I) mailem przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu w zakładce Kontakt lub bezpośrednio cs@pl.nestle.com

(II) telefonicznie na numer: 800 174 902 (bezpłatna infolinia) lub 

(III) pocztą tradycyjną na adres: Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32, 02 – 672 Warszawa lub Serwis Konsumenta Nestlé ul. Łódzka 153, 62 – 800 Kalisz. 

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Nestlé. 

3. Reklamacje powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie,(2) oznaczenie użytkownika składającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres),(3) wskazanie żądań składającego reklamację. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Nestlé w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

§ 5 Zmiany 

1. Nestlé w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Newslettera (np. zmiana dostępnych funkcjonalności, zmiany w zakresie świadczonych usług) lub w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa lub w ich interpretacji, jak również w przypadku zaistnienia innych ważnych i uzasadnionych przyczyn. 

2. O zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu lub wysłaną na adres e-mail podany przez użytkownika podczas zapisu do Newslettera, w ramach której wskazana zostanie data wejścia w życie tych zmian. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się ze zmianami Regulaminu. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.klub.winiary.pl (w formie, która umożliwia pobranie go, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie). 

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszego Regulaminu, funkcjonowaniem Newslettera będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W wypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres e-mail Nestlé dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR: cs@pl.nestle.com ). 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 26 marca 2024 r.

Pobierz pdf