Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści

Regulamin programu społecznego pod nazwą „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY” zwany dalej „Regulaminem” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się program społeczny pod nazwą: „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY” (dalej: „Program”). 

2. Organizatorem Programu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, e-mail: klub.winiary@uniqueone.pl (dalej „Organizator”). 

3. Niniejszy Program organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000025166, NIP: 5270203968, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 42 459 600,00 zł, w całości opłacony (dalej: „Nestle”). 

4. Program skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i spełniających zawarte w niniejszym Regulaminie kryteria, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Program realizowany w celu wsparcia działalności kuchni i stołówek szkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz edukacji w zakresie ograniczenia marnowania żywności w tych miejscach. 

6. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Programie. 

7. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 06.02.2024 r. i trwa do 31 grudnia 2024 r. (dalej „Okres przyjmowania zgłoszeń”). 

9. Okres głosowania rozpoczyna się w dniu 2 kwietnia 2024 r. i trwa do 31 grudnia 2024 r. (dalej: „Okres głosowania”).

10. Uczestnik przed przystąpieniem do Programu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Programu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu. 

11. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. 

12. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Programie. 

13. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Programu sprawuje komisja, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji (dalej „Komisja”). 

14. Wszelkie wątpliwości dotyczące Programu, w szczególności zasad, przebiegu Programu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. 

§ 2 Uczestnicy 

1. W Programie mogą brać udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, własną kuchnię, w której przygotowują posiłki dla uczniów oraz podające posiłki w pomieszczeniu jednej stołówki, oraz deklarujące, że: 

a. zgadzają się na dwie wizyty studyjne w uzgodnionych terminach i udostępnią w tym celu pomieszczenia kuchni, zaplecza oraz stołówki; 

b. deklarują wdrożenie uzgodnionych działań naprawczych; 

c. zgadzają się na wspólne ustalenie harmonogramu prac w tym na terminy dwóch wizyt; 

d. zobowiązują się do samodzielnego pomiaru ilości produkcji oraz niezjedzonego posiłku w postaci resztek na talerzach i niewydanego jedzenia łącznie dla 5 wybranych dni i przekazania danych w formacie uzgodnionym; 

e. zobowiązują się do przekazania informacji dotyczących receptur i ilości zużytych surowców w analizowanych dniach, 

f. posiadają wagę gastronomiczną,

g. uzyskają zgodę od opiekunów prawnych na przeprowadzenie ankiety elektronicznej wśród dzieci dotyczącej oceny żywienia w Szkole, 

h. przedstawią swoje potrzeby inwestycyjne/zakupowe dotyczące poprawy warunków pracy i jakości przygotowywanych posiłków;

 i. przekażą jadłospis z ostatnich 3 miesięcy, w których były wydawane posiłki. (dalej: "Szkoły"). 

2. Uczestnikami Programu nie mogą być Szkoły, w których żywienie odbywa się w oparciu o usługi firm cateringowych. 

3. Szkoła może zgłosić udział w Programie wyłącznie za pośrednictwem osoby uprawnionej do reprezentacji Szkoły lub osoby posiadającej upoważnienie do dokonania zgłoszenia udziału udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Szkoły (dalej: „Koordynator”). Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Programu w imieniu podmiotów trzecich. 

4. Uczestnikiem Programu jest Szkoła spełniająca wymagania określone w Regulaminie, która dokona prawidłowego zgłoszenia, zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”). 

5. Laureat to Uczestnik, który do końca danego Etapu (określonego w § 5 ust. 1) w wyniku Głosowania (zdefiniowanego w § 3 ust. 7) uplasował się w rankingu (o którym mowa w § 5 ust. 3) na jednej z pierwszych pięciu pozycji (dalej: „Laureat”). 

6. Przez zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Laureata, który pozytywnie przeszedł proces weryfikacji Zgłoszenia i który uzyskał prawo do Nagrody (zdefiniowanej w § 4 ust. 2 poniżej) (dalej: „Zwycięzca”).

§ 3 Zasady Programu. Dokonywanie Zgłoszeń 

1. Uczestnikiem Programu staje się Szkoła, która dokona w Okresie przyjmowania zgłoszeń prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Programie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”) dostępnego na www.rejestracja.winiary.pl (dalej „Strona internetowa”) lub www.klub.winiary.pl (dalej: „Serwis”), z tym zastrzeżeniem, że przyjmowanie zgłoszeń na Stronie internetowej możliwe jest w okresie 06 lutego do 31 grudnia 2024 r., natomiast przyjmowanie zgłoszeń w Serwisie możliwe jest w okresie od 2 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

2. Zgłoszenie udziału w Programie polega na kompletnym uzupełnieniu Formularza poprzez:

a. obligatoryjne wpisanie następujących danych: imię i nazwisko Koordynatora Szkoły, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i nr Szkoły, adres strony internetowej Szkoły, adres Szkoły (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, powiat) – nazwa, numer i adres Szkoły muszą być zgodne z danymi ujawnionymi w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

b. obligatoryjne uzupełnienie pola tekstowego poprzez opisanie jakie są potrzeby zgłaszanej Szkoły w zakresie stołówki szkolnej i opisanie dlaczego to ta Szkoła wymaga wsparcia; 

c. fakultatywne przesłanie, zgodnie z funkcjonalnością Formularza, zdjęcia lub nagrania video dokumentującego potrzeby Szkoły opisane w lit. b) powyżej, z zastrzeżeniem, że zdjęcie/nagranie video będzie spełniać następujące wymagania techniczne: format .jpg, .pdf lub .png, łączny rozmiar plików - maksymalnie 10 MB; 

d. obligatoryjnym złożeniu oświadczeń: o akceptacji Regulaminu; o pozostawaniu osobą uprawnioną do reprezentacji Szkoły lub posiadaniu upoważnienia do dokonania zgłoszenia Szkoły do Programu udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji; o posiadaniu przez Szkołę kuchni lub stołówki; 

e. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk. (dalej „Zgłoszenie”). 

3. Niewypełnienie Formularza lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do wzięcia udziału w Programie i do otrzymania Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 2 poniżej. 

4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej lub w Serwisie (w zależności od miejsca, w którym wypełnił Formularz) z informacją, że jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora do weryfikacji. Powyższa informacja przesyłana jest również na adres e-mail podany podczas dokonywania Zgłoszenia. 

5. Organizator dokonuje weryfikacji Zgłoszenia w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od momentu wpłynięcia Zgłoszenia na serwer. 

6. Po przeprowadzeniu weryfikacji przez Organizatora, o której mowa w ust. 4 powyżej, każdy Uczestnik, który przejdzie ją pozytywnie bierze udział w Głosowaniu w zakresie Nagrody (zdefiniowanej w § 4 ust. 2 poniżej). O statusie weryfikacji Organizator poinformuje Uczestnika w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w Formularzu. 

7. Głosowanie w Programie polega na przekazywaniu przez zalogowanych użytkowników Serwisu, będących uczestnikami loterii promocyjnej pod nazwą „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY” (dalej: „Loteria”), punktów otrzymanych w ramach za aktywności w Loterii na rzecz wybranego Uczestnika Programu (dalej: „Głosowanie”). 

8. Z tytułu dokonania zakupu produktu promocyjnego określonego w regulaminie Loterii, uczestnik Loterii otrzymuje 1 (słownie: jeden) punkt, który następnie może przyznać podczas Głosowania wybranemu Uczestnikowi Programu.

9. Aby wziąć udział w Głosowaniu należy: 

a. zalogować się do Serwisu; 

b. w Serwisie wybrać zakładkę „Przekaż punkty na wybraną szkołę”; 

c. wybrać Szkołę będącą Uczestnikiem Programu, na którą chce zagłosować i kliknąć przycisk „Przekaż punkty”; 

d. potwierdzić wybór oraz oświadczyć, że przekazując punkty zapoznało się z Regulaminem Programu. 

10. W ramach Głosowania zebrane w Loterii punkty przekazywane są zbiorczo na rzecz jednego Uczestnika Programu tzn. nie ma możliwości podzielenia zebranych punktów na różnych Uczestników Programu. 

11. Do Programu dana Szkoła może zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie daną Szkołę za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie. 

12. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Programie. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Programu, Komisja może je wykluczyć z Programu. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Programu tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, bądź wpływają na przebieg Programu w inny nieuprawniony sposób. 

13. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń do Programu, w tym złożonych oświadczeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Uczestnik nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 28 lutego 2025 r. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Programie lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo, na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera na adres wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Postanowienia § 6 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio. Komisja może również wezwać do przedstawienia dokumentacji w formie skanów lub zdjęć w formie elektronicznej (wezwanie kierowane jest na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu). Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do przesłania stosownej dokumentacji na adres wskazany przez przedstawiciela Organizatora w wezwaniu. Powyższe postanowienia odnośnie terminów obowiązują do wezwań elektronicznych. 

14. Dany Uczestnik może wygrać w Programie maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę (zdefiniowaną w § 4 ust. 2 poniżej). Jeżeli dany Uczestnik w trakcie Okresu głosowania uzyska status Zwycięzcy w Programie, Głosowanie na niego w Programie przestaje być możliwe. 

15. Za jednego Uczestnika na potrzeby Programu poczytuje się tę Szkołę niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, danymi Koordynatora itp. się posługuje w Programie. 

16. Na zdjęciach lub nagraniach video zamieszczanych w Formularzu może być uwidoczniony wizerunek pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie ich wizerunku na potrzeby Programu. W ramach zdjęć/nagrań video zamieszczanych w Formularzu nie mogą zostać zamieszczone wizerunki osób niepełnoletnich. Uczestnik przed dokonaniem Zgłoszenia do Programu zobowiązany jest do uzyskania zgód, o których mowa w zdaniu powyższym od osób, których wizerunek widoczny jest na zdjęciu/nagraniu video oraz poinformowania takich osób o treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w § 9 stosowanej odpowiednio do tych osób. Organizator uprawniony jest do żądania przedłożenia ww. zgód i potwierdzeń, w zakresie procedury i terminów stosuje się ust. 13 powyżej. 

17. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Programu, które: 

a. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej; 

b. zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujące przemoc, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszając e prawa osób trzecich, w szczególności zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym. 

§ 4 Nagrody 

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Programie wynosi 1 228 500,00 zł (słownie: milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100) brutto. 

2. Nagrodą w Programie jest pakiet składający się z: 

a. udziału w badaniu obszarów, w jakich Szkoła mogłaby ulepszyć efektywność wykorzystania żywności i zapobiec marnowaniu jedzenia, na które składać się będą następujące elementy: 

i. pierwsza wizyta studyjna w Szkole: 2 dni; 

ii. przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dla dzieci w Szkole, których opiekunowie prawni wyrażą do tego chęć i gotowość; 

iii. pomiary ilości i struktury wyrzucanego jedzenia w tym przygotowanie prognoz rocznych wyrażonych w kg i zł; 

iv. analizy jakościowe na bazie dobrych praktyk w następujących obszarach: organizacja pracy personelu, organizacja posiłków, zarządzanie magazynem i zakupami, jadłospis; 

v. opracowanie raportu diagnostycznego obejmującego analizy ilościowe i jakościowe na bazie 2-dniowego pobytu w szkole oraz propozycja listy działań do wykonania przez szkołę dotyczących poprawy jakościowej żywienia i ograniczenia marnowania żywności w następujących obszarach: stworzenie nowego, powtarzanego cyklicznie jadłospisu, określenie nowych nazw dla potraw, poprawa widoczności jadłospisów, wyniki ankiet dla dzieci; 

vi. określenie nowego planu produkcji ograniczającego marnowanie jedzenia (dla 2 dni objętych analizami); 

b. zaleceń i pomocy we wdrożeniu zaleceń sformułowanych w wyniku tego badania, o którym mowa w lit. a powyżej, na które składać się będą: 

i. możliwość odbycia konsultacji (on line, telefonicznie) między przeprowadzającym badanie a personelem kuchni w danej Szkole; 

ii. druga wizyta studyjna w Szkole: 1 dzień; przygotowanie podsumowania analizy ilościowej w formacie excel oraz oceny wprowadzonych zmian w życie przez daną Szkołę; 

iii. przygotowanie i przekazanie egzemplarza syntetycznego manuala/podręcznika zawierającego wskazówki dla pracowników kuchni dotyczące dobrego zarządzania w kuchni pod kątem ograniczenia marnowania żywności. 

c. nagrody pieniężnej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) brutto z przeznaczeniem na wybrane przez Uczestnika artykuły kuchenne i wyposażenia kuchni, które zakupione zostaną przez Organizatora. (dalej: „Nagroda”). 

3. Łączna wartość jednej Nagrody to 27 300,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 45 (słownie: czterdzieści pięć) sztuk, po 5 (słownie: pięć) w każdym etapie Okresu głosowania, o których mowa w § 5 ust. 1. 

4. Nagrody wygrane w Programie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. b) powyżej. 

5. Nagrody otrzymane w Programie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nagrody otrzymane przez Szkołę podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże przepisy ww. ustaw przewidują zwolnienia z opodatkowania (np. w przypadku przeznaczenia nagrody na cele statutowe związane z działalnością naukową, naukowo techniczną lub oświatową). Dlatego należy zasięgnąć porady księgowego lub doradcy podatkowego, czy i ewentualnie w jakiej wysokości dany Uczestnik będący Zwycięzcą powinien odprowadzić podatek. 

6. W ramach części Nagrody określonej w ust. 2 lit. c) powyżej Uczestnik może dokonać wyboru artykułów kuchennych i wyposażenia kuchni spośród elementów wskazanych poniżej:

Naczynia kuchenne (garnki, patelnie, pokrywki do garnków i rondli, naczynia żeliwne, miski, cedzaki, sita, wanny, wkłady do gotowania makaronu)
Przybory kuchenne (wagi, ekspozytory i dyspensy, termometry i wskaźniki, dzbanki z miarką, otwieracze, skrobaki, szczypce, łopatki, chochle, łyżki cedzakowe, mieszadła, ubijaki, tarki, rózgi, szatkowice, porcjoner do ryżu i puree)
Noże i deski gastronomiczne (deski, zestawy noży, obieraczki, ostrzałki)
Przechowywanie i transport żywności (pojemniki i pokrywki z polipropylenu, z poliwęglanu, stalowe i z powłoką, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki z miarką, regały, wózki, termosy)
Obróbka mechaniczna (obieraczki do ziemniaków, blixery, krajalnice do wędlin i sera, maszynki do mięsa, kotleciarki, miksery ręczne, roboty wielofunkcyjne, sitka i noże do maszynek do mięsa, szatkownice do warzyw, sokowirówki i urządzenia do przecierów, blendery)
Obróbka cieplna (kuchnia elektryczna, kociołek do zup, gofrownice, naleśnikarki, taborety gazowe i elektryczne)
Piece (piece konwekcyjne, piece konwekcyjno-parowe, piece inne, blachy do pieczenia, blachy do smażenia )
Sprzęt chłodniczy (szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, stoły chłodnicze, stoły mroźnicze, zamrażarki skrzyniowe)
Meble ze stali nierdzewnej (regały, szafy, stoły przyścienne, stoły ze zlewem, półki wiszące, umywalki i baseny)
Sprzęt myjący (zmywarki do szkła, zmywarki uniwersalne, zmywarki do garnków i tac, kosze i akcesoria do zmywarek, filtry i zmiękczacze do wody, baterie umywalkowe)
Higiena i komfort pracy (środki do czyszczenia, płyny do zmywarek/ pieców, odkamieniacze, pojemniki na odpady, rękawiczki, zestaw do zamiatania, dozowniki do ręczników/mydła, fartuchy, zapaski, pralka i suszarka w jednym, obuwie gastronomiczne)
Zastawa stołówkowa (noże, widelce, talerze, miski, koszyki na pieczywo, dzbanki, szklanki, kubki, zestawy do przypraw, wazy na zupę)
Aranżacja stołówek (stoły, krzesła, wózki kelnerskie, pojemniki segregujące na odpady, regał na plecaki)
Wyposażenie magazynu (szafy i regały ze stali nierdzewnej, szafy chłodnicze, lampy owadobójcze, pojemniki segregujące na odpady, naświetlacze do jaj, środki higieniczne)
Przedmioty wpływające na jakość powietrza (przemysłowy oczyszczasz powietrza, klimatyzatory, wiatraki, kurtyna powietrzna, okapy, pochłaniacze wilgoci)
Dział wydawczy (bemary, witryny grzewcze, witryny chłodnicze, tace, wózki do naczyń)
Narzędzia wspierające strategię ograniczania odpadów spożywczych oraz lepsze planowanie produkcji: systemy KuMin.Sys, KuMin.Planner – waga elektroniczna, panel dotykowy, oprogramowanie.

§ 5 Przyznanie Nagród 

1. Okres głosowania dzieli się na miesięczne etapy (dalej: „Etapy”), zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nazwa Okres głosowania
Etap I 2.04-30.04.2024
Etap II 1.05-31.05.2024
Etap II 1.06-30.06.2024
Etap IV 1.07-31.07.2024
Etap V 1.08-31.08.2024
Etap VI 1.09-30.09.2024
Etap VII 1.10-31.10.2024
Etap VIII 1.11-30.11.2024
Etap IX 1.12-31.12.2024

2. Laureaci i Laureaci rezerwowi wybierani są w wyniku Głosowania, nad którym czuwają uprawnieni członkowie Komisji. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora. 

3. W wyniku Głosowania następuje uszeregowanie Uczestników w rankingu, zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez cały Okres głosowania w Programie, w ten sposób, że miejsce 1 zajmuje Uczestnik z największą ilością punktów a miejsce ostatnie – z najmniejszą. 

4. W każdym Etapie, w wyniku Głosowania, wyłanianych jest 5 (słownie: pięciu) Laureatów spośród Uczestników zgłoszonych do Programu, w ten sposób, że stają się nimi Uczestnicy którzy o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia przypadającego w danym Etapie posiadają najwyższą ilość punktów uzyskanych w wyniku Głosowania i tym samym zajmują miejsca od pierwszego do piątego w rankingu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. W każdym Etapie, w wyniku Głosowania wybieranych jest 5 (słownie: pięć) Laureatów rezerwowych spośród Uczestników zgłoszonych do Programu, w ten sposób, że stają się nimi Uczestnicy którzy o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia przypadającego w danym Etapie posiadają zajmują miejsca od szóstego do dziesiątego w rankingu, o którym mowa w ust. 3 powyżej (lista rezerwowa). Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który znajduję się najwyżej na liście rezerwowej, w sytuacji gdy Laureat nie spełni warunków wydania Nagrody. 

6. W przypadku uzyskania przez Uczestników wyników Głosowania o takiej samej liczbie punktów o miejscu w rankingu decyduje data Zgłoszenia do Programu tj. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia wcześniej zajmie wyższe miejsce w rankingu. 

§ 6 Warunki wydania Nagród 

1. Laureaci Nagród informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wybraniu ich w Głosowaniu jako Laureata następnego i kolejnego dnia roboczego przypadającego po ostatnim dniu trwania danego Etapu, z zastrzeżeniem, że kontakt z Laureatami Etapu III i IV odbywać się będzie łącznie z kontaktem z Laureatami Etapu V. Kontakt telefoniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje 2 (słownie: dwa) dni robocze a Organizator podejmuje co najmniej 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany w Zgłoszeniu przez Laureata numer telefonu. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Organizator może również wysyłać wiadomość SMS z informacją, że podjęta zostanie próba kontaktu telefonicznego (treść komunikatu: „Program Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY: z otrzymaniem przez Twoją Szkołę statusu Laureata w programie podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w nablizszych dniach. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.klub.winiary.pl”) lub wiadomość e-mail o próbie kontaktu telefonicznego. 

2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym wyżej terminie (ust. 1), Organizator ostatniego dnia terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Program Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY: W zwiazku z otrzymaniem przez Twoją Szkołę statusu Laureata w programie podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.klub.winiary.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody. 

3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej Laureat potwierdza udział Szkoły w Programie oraz proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko). Laureat informowany jest także o konieczności przesłania własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata Nagrody zawierającego dane osobowe Koordynatora i adresowe Laureata oraz oświadczenia w nim wskazane, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Laureata Nagrody” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Programowi bądź na stronie www.klub.winiary.pl oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Laureaci Nagród są zobowiązani do: 

a. przesłania w formie listu poleconego bądź przesyłki kurierskiej wydrukowanego, czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą oświadczenia Laureata na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1-2. O zachowaniu terminu 3 (słownie: trzech) dni roboczych do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej oraz 

b. przesłania w wiadomości e-mail danych wymaganych do weryfikacji, tj. skanu lub zdjęcia wcześniej wydrukowanego, czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą oświadczenia Laureata oraz skanu lub zdjęcia potwierdzenia nadania za pomocą listu poleconego oryginału oświadczenia Laureata (zgodnie z lit. a) powyżej). Laureaci zobowiązani są do przesłania wyżej wymienionej wiadomości e-mail wraz z załączonym oświadczeniem i dowodem nadania oryginału oświadczenia jako wiadomość zatytułowaną „Oświadczenie Laureata Nagrody” na adres klub.winiary@uniqueone.pl. Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości w terminie 4 (słownie: czterech) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej (rozmowy telefonicznej). 

5. Po otrzymaniu od Laureata dokumentów, o których mowa w powyższych ustępach Organizator ustali ze Laureatem indywidualnie, za pośrednictwem połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu podany w Oświadczeniu Laureata Nagrody, termin przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a przy czym badanie to musi odbyć się w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w niniejszym ustępie. W zakresie wykonywania połączeń ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Niezależnie od kontaktu telefonicznego, o którym mowa w niniejszym ustępie, Organizator może wysłać również wiadomość e-mail, na adres podany w Oświadczeniu Laureata Nagrody, o próbie kontaktu telefonicznego oraz potwierdzającą ustalony ze Zwycięzcą telefonicznie termin badania. 

6. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody w terminach, o którym mowa powyżej (z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej), oznacza to rezygnację z prawa do Nagrody. 

7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu. W przypadku odmowy przeprowadzenia rozmowy telefonicznej Organizator nie ponawia prób kontaktu telefonicznego. 

8. W przypadku, gdy Laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Programu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na Laureata rezerwowego znajdującego się najwyżej w rankingu (na liście rezerwowej), o którym mowa w § 5 ust. 5. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z Laureatem rezerwowym następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 2 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie Laureata rezerwowego stosuje się postanowienia ust. 2 (komunikat SMS). Jeśli Pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na drugiego Laureata rezerwowego, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli drugi Laureat rezerwowy również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

9. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (pozytywnie zweryfikowanego Laureata). 

10. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Programu oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość Koordynatora, dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentacji Szkoły lub innych wskazanych przez Organizatora dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania warunków Regulaminu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 3 ust. 13. 

11. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 3 ust. 13 oraz w ust. 10 powyżej, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody. 

12. Po przeprowadzeniu badania o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a i otrzymaniu zaleceń, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. b Organizator zwróci się do Zwycięzcy za pośrednictwem połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu podany w Oświadczeniu Laureata Nagrody, o przesłanie zdjęć lub skanów własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Zwycięzcy W Zakresie Wyboru Artykułów Kuchennych/Wyposażenia Kuchni, zawierającego dane Laureata oraz wybrane przez Zwycięzcę Artykuły Kuchenne/Wyposażenia Kuchni, zgodnie ze wzorem Oświadczenia Zwycięzcy W Zakresie Wyboru Artykułów Kuchennych/Wyposażenia Kuchni, udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.klub.winiary.pl lub www.uniqueone.pl oraz stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skany lub zdjęcia wyżej wymienionego dokumentu powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 10 MB. Zwycięzcy zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów na adres e-mail: klub.winiary@uniqueone.pl w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zwrócenia się Organizatora o przesłanie Oświadczenia Zwycięzcy W Zakresie Wyboru Artykułów Kuchennych/Wyposażenia Kuchni. W zakresie wykonywania połączeń ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Niezależnie od kontaktu telefonicznego, o którym mowa w niniejszym ustępie, Organizator może wysłać również wiadomość e-mail, na adres podany w Oświadczeniu Laureata Nagrody, o próbie kontaktu telefonicznego. W przypadku uchybienia terminowi na przesłanie dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, Organizator samodzielnie dokonuje wyboru artykułów Kuchennych/wyposażenia kuchni, które zostanie wydane jako część Nagrody wskazana w § 4 ust. 2 lit. c. 

13. Po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany w Oświadczeniu Laureata Nagrody, w której wskaże które z wybranych przez Zwycięzcę artykułów kuchennych/wyposażenia kuchni mogą zostać wydane biorąc pod uwagę wysokość kwoty przeznaczonej w ramach Nagrody na ich zakup (o której mowa w § 4 ust. 2 lit. c. 

14. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora. 

15. Lista Zwycięzców dostępna jest na www.klub.winiary.pl po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu Zwycięzcy prawa do Nagrody. 

16. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania Nagród rozstrzyga Komisja.

§ 8 Termin wydania Nagród 

1. Nagrody wydawane są do 30 kwietnia 2025 r. w ten sposób, że: 

a. w części § 4 ust. 2 lit. a i b – przeprowadzana jest wizytacja, z której stworzony zostaje protokół; 

b. w części wskazanej w § 4 ust. 2 lit. c - wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany w Oświadczeniu Laureata Nagrody przez Laureata. Termin wydania wskazany w niniejszym ustępie oznacza datę nadania przez Organizatora. 

2. Nagrody wydawane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 9 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Koordynatorów Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Dane osobowe Koordynatorów Uczestników będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Programu, w tym weryfikacji wyłonienia Laureatów a także na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Programie. Dane osobowe Laureatów będą ponadto przetwarzane w celu wydania Nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Administratorem danych osobowych jest: 

a. W odniesieniu do danych osobowych Koordynatorów Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Programu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Programu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com (dalej: „Nestle”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Programu służącego promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Programem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.; 

b. W odniesieniu do danych osobowych Koordynatorów Uczestników i innych osób działających w imieniu Uczestnika, przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c. W odniesieniu do danych osobowych Koordynatorów Laureatów Programem przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Programu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. 

4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com

5. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl, adres do korespondencji: ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. 

6. Prawa w związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługują odrębnie, wobec każdego z Administratorów. Osobie, której dane są przetwarzane: 

a. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; 

b. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

c. przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; e. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych; 

f. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Administrator (Nestle) powierzył przetwarzanie danych osobowych Koordynatorów Uczestników Programu Organizatorowi. Dane osobowe Koordynatorów Uczestników, Laureatów i Zwycięzców zostaną przekazane dostawcom usług, podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego dany Administrator korzysta w ramach działalności oraz podmiotom jakie są niezbędne do realizacji i wydania nagrody. Dostęp do danych mogą mieć również firmy świadczące usługi IT, usługi prawne czy usługi księgowe. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym dany Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa. 

8. Podanie danych osobowych przez Koordynatorów Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 

9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Koordynatorów Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. 

11. Dane osobowe Koordynatorów Uczestników Programu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Programu. Po zakończeniu Programu dane osobowe Koordynatorów Uczestników, w tym Laureatów Programu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Programem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Programie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa. 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 16 maja 2025 r., przy czym termin na zgłoszenie reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa. 

2. Reklamacje dotyczące Programu mogą zostać wniesione za pośrednictwem każdego kanału komunikacji, przy czym rekomendowanym jest złożenie reklamacji: 

a. na adres korespondencyjny Organizatora: Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2a); 

b. na adres poczty elektronicznej: klub.winiary@uniqueone.pl w miarę możliwości umieszczając informację w korespondencji: „Program - Klub pomagania i niemarnowania WINIARY - reklamacja”, jak również wskazanie danych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację. 

3. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym jeżeli w reklamacji nie został wskazany preferowany sposób doręczenia odpowiedzi na reklamację, Organizator powiadamia o rozstrzygnięciu Komisji: 

a. za pomocą listu poleconego - w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą listów poleconych; 

b. wiadomością e-mail wysłaną na adres, z którego reklamacja została nadana - w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą wiadomości e-mail. 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, w szczególności przed sądem powszechnym.

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin i oświadczenie dostępne są na stronie www.uniqueone.pl, www.rejestracja.winiary.pl oraz www.klub.winiary.pl

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Programu. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Promocji rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator. 

5. Szkoła może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez wysłanie wypełnionego formularza rezygnacji (którego wzór stanowi Załącznik nr 3) na adres e-mail: klub.winiary@uniqueone.pl. Z chwilą otrzymania przez Organizatora rezygnacji z udziału w Programie dotychczas przyznane w Głosowaniu punkty przestają liczyć się w walce o Nagrodę. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez co Organizator rozumie wydanie orzeczenia, decyzji uprawnionego organu odnoszącej się do Regulaminu i skutkującego koniecznością jego dostosowania do nałożonych na Organizatora zobowiązań; nowelizację powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającą wpływ na treść Regulaminu i powodującą konieczność zmiany jego postanowień; zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego) na skutek orzeczeń sądów, decyzji uprawnionych organów administracji publicznej, które wpływają bezpośrednio na postanowienia Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany. Organizator może również zmienić treść Regulaminu w przypadku zmiany danych rejestrowych, adresowych czy teleadresowych Organizatora umieszczonych w treści Regulaminu, jak również w przypadku konieczności wprowadzenia innych niż ww. zmiany, jednak z tym zastrzeżeniem, że będą one zgodne z prawem, nie będą naruszać indywidualnych, ani zbiorowych interesów Uczestników, będą korzystne zarówno dla aktualnych oraz potencjalnych Uczestników, jak również w sytuacji, gdy ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Programu. 

7. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników Promocji. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na Stronie internetowej wraz z informacją o możliwości wypowiedzenia udziału w Programie poprzez wysłanie formularza rezygnacji (którego wzór stanowi Załącznik nr 3) na adres e-mail: klub.winiary@uniqueone.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia informacji o zmianie. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zwycięzcy W Zakresie Wyboru Artykułów Kuchennych/Wyposażenia Kuchni
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z Programu

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY 

Podaję moje dane osobowe oraz dane Szkoły w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody. 

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentacji publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub posiadam upoważnienie do dokonania występowania w imieniu tej szkoły w Programie, udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły. Jednocześnie oświadczam i deklaruję, iż szkoła, w imieniu której działam: 

a) Posiada własną kuchnię, w której przygotowuje posiłki dla uczniów oraz podaje posiłki w pomieszczeniu jednej stołówki, 

b) Zgadza się na dwie wizyty studyjne w uzgodnionych terminach i udostępni w tym celu pomieszczenia kuchni, zaplecza oraz stołówki; 

c) Deklaruje wdrożenie uzgodnionych działań naprawczych; 

d) Zgadza się na wspólne ustalenie harmonogramu prac, w tym na terminy dwóch audytów; 

e) Zobowiązuje się do samodzielnego pomiaru ilości produkcji oraz niezjedzonego posiłku w postaci resztek na talerzach i niewydanego jedzenia łącznie dla 5 wybranych dni i przekazania danych w formacie uzgodnionym; 

f) Zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczących receptur i ilości zużytych surowców w analizowanych dniach, 

g) Posiada wagę gastronomiczną, 

h) Uzyska zgodę od opiekunów prawnych na przeprowadzenie ankiety elektronicznej wśród dzieci dotyczącej oceny żywienia w szkole, 

i) Przedstawi swoje potrzeby inwestycyjne/zakupowe dotyczące poprawy warunków pracy i jakości przygotowywanych posiłków; 

j) Przekaże jadłospis z ostatnich 3 miesięcy, w których wydawane były posiłki. 

Oświadczam, że żywienie w szkole w imieniu której działam nie odbywa się w oparciu o usługi firm cateringowych, ajentów. 
Oświadczam tym samym, że szkoła spełnia wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie Programu i podaję dane w celu wydania Nagrody.

 


NAZWA I NUMER SZKOŁY

 


ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY

 


ULICA, NUMER BUDYNKU

 


KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ

 


ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 


NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 


IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA

 

 


CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2 a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Koordynatora Laureata Programu przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Programu oraz posiadanie dowodu prawidłowego jego przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Koordynatorowi Uczestnika przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możesz zapoznać się w § 9 Regulaminu Programu.

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Zwycięzcy W Zakresie Wyboru Artykułów Kuchennych/Wyposażenia Kuchni

 


IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA

 

Oświadczam, że jako osoba uprawniona do reprezentacji publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub posiadająca upoważnienie do występowania w imieniu tej szkoły w Programie, udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły, deklaruję, iż:

 


NAZWA I NUMER SZKOŁY

 

Z listy poniżej dokonuje wyboru artykułów kuchennych/wyposażenia kuchni* w zakresie części Nagrody w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) brutto z przeznaczeniem na wybrane przez Uczestnika artykuły kuchenne i wyposażenia kuchni, które zakupione zostaną przez Organizatora:

 


 


 


 


 


 

*Prosimy o wskazanie konkretnych artykułów, szeregując je od najbardziej priorytetowego do najmniej. Organizator przygotuje ofertę w oparciu o powyższe uszeregowanie, biorąc pod uwagę wysokość części Nagrody z przeznaczeniem na wybrane przez Uczestnika artykuły kuchenne i wyposażenia kuchni.

Naczynia kuchenne (garnki, patelnie, pokrywki do garnków i rondli, naczynia żeliwne, miski, cedzaki, sita, wanny, wkłady do gotowania makaronu)
Przybory kuchenne (wagi, ekspozytory i dyspensy, termometry i wskaźniki, dzbanki z miarką, otwieracze, skrobaki, szczypce, łopatki, chochle, łyżki cedzakowe, mieszadła, ubijaki, tarki, rózgi, szatkowice, porcjoner do ryżu i puree)
Noże i deski gastronomiczne (deski, zestawy noży, obieraczki, ostrzałki)
Przechowywanie i transport żywności (pojemniki i pokrywki z polipropylenu, z poliwęglanu, stalowe i z powłoką, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki z miarką, regały, wózki, termosy)
Obróbka mechaniczna (obieraczki do ziemniaków, blixery, krajalnice do wędlin i sera, maszynki do mięsa, kotleciarki, miksery ręczne, roboty wielofunkcyjne, sitka i noże do maszynek do mięsa, szatkownice do warzyw, sokowirówki i urządzenia do przecierów, blendery)
Obróbka cieplna (kuchnia elektryczna, kociołek do zup, gofrownice, naleśnikarki, taborety gazowe i elektryczne)
Piece (piece konwekcyjne, piece konwekcyjno-parowe, piece inne, blachy do pieczenia, blachy do smażenia )
Sprzęt chłodniczy (szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, stoły chłodnicze, stoły mroźnicze, zamrażarki skrzyniowe)
Meble ze stali nierdzewnej (regały, szafy, stoły przyścienne, stoły ze zlewem, półki wiszące, umywalki i baseny)
Sprzęt myjący (zmywarki do szkła, zmywarki uniwersalne, zmywarki do garnków i tac, kosze i akcesoria do zmywarek, filtry i zmiękczacze do wody, baterie umywalkowe)
Higiena i komfort pracy (środki do czyszczenia, płyny do zmywarek/ pieców, odkamieniacze, pojemniki na odpady, rękawiczki, zestaw do zamiatania, dozowniki do ręczników/mydła, fartuchy, zapaski, pralka i suszarka w jednym, obuwie gastronomiczne)
Zastawa stołówkowa (noże, widelce, talerze, miski, koszyki na pieczywo, dzbanki, szklanki, kubki, zestawy do przypraw, wazy na zupę)
Aranżacja stołówek (stoły, krzesła, wózki kelnerskie, pojemniki segregujące na odpady, regał na plecaki)
Wyposażenie magazynu (szafy i regały ze stali nierdzewnej, szafy chłodnicze, lampy owadobójcze, pojemniki segregujące na odpady, naświetlacze do jaj, środki higieniczne)
Przedmioty wpływające na jakość powietrza (przemysłowy oczyszczasz powietrza, klimatyzatory, wiatraki, kurtyna powietrzna, okapy, pochłaniacze wilgoci)
Dział wydawczy (bemary, witryny grzewcze, witryny chłodnicze, tace, wózki do naczyń)
Narzędzia wspierające strategię ograniczania odpadów spożywczych oraz lepsze planowanie produkcji: systemy KuMin.Sys, KuMin.Planner – waga elektroniczna, panel dotykowy, oprogramowanie.

 


CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2 a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Koordynatora Laureata Programu przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Programu oraz posiadanie dowodu prawidłowego jego przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Koordynatorowi Uczestnika przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możesz zapoznać się w § 9 Regulaminu Programu.

 

Załącznik nr 3 

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Adresat:
Unique One sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2a
02-737 Warszawa
e-mail: : klub.winiary@uniqueone.pl

Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z udziału w programie społecznym pod nazwą „KLUB POMAGANIA I NIEMARNOWANIA WINIARY”

 


 


 


 


 

imię i nazwisko Koordynatora, nazwa, numer i adres Szkoły, adres e-mail (podane w zgłoszeniu do Programu).

[ ] Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentacji szkoły lub posiadam upoważnienie do działania w imieniu szkoły w ramach programu społecznego "Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY" udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji

 


Data, czytelny (imię i nazwisko) podpis

 

Pobierz pdf