Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą 
„Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY” 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające na podstawie dowodów zakupu, o których mowa w § 8 ust. 6 lit. b, określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne zdefiniowane w § 8 ust. 1, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) (dalej: "Uczestnicy"). 

2. W Loterii nie mogą brać udziału: 

a. pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora; 

b. pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 32, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02 -672), ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166; 

c. osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup produktów promocyjnych (określonych w § 8 ust. 1) oraz osoby widniejące na fakturze jako jej wystawcy. 

3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby po-zostające w stosunku przysposobienia. 

4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 

5. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”). 

6. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §10 (dalej „Zwycięzca”).

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii 

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. 

§ 7 Obszar na którym urządzana jest Loteria i czas trwania Loterii 

1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski. 

2. Loteria trwa od 27 marca 2024 r. do 28 kwietnia 2025 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Loterii i przyjmowania zgłoszeń trwa od 2 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (dalej „Okres promocyjny”).

§ 8 Zasady organizacji Loterii 

1. W Loterii udział biorą produkty marki Winiary (dalej „Produkty Promocyjne”). 

2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która dokona w Okresie promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej: www.klub.winiary.pl (dalej „Serwis”). 

3. Zgłoszenie udziału w Loterii za pośrednictwem Serwisu polega na założeniu na nim konta poprzez: 

a. podanie: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, 

b. ustalenie hasła, powtórzenie ustalonego hasła, 

c. złożenie Oświadczenia o akceptacji regulaminu Serwisu, Regulaminu Loterii, polityki prywatności, 

d. odznaczenie pola reCAPTCHA, a. wysłanie zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk (dalej: „Zgłoszenie”). 

4. Podczas dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może również wyrazić fakultatywną zgodę na przesyłanie przez Nestlé Polska S.A newslettera na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zgłoszenia. Uczestnik, który wyrazi ww. zgodę otrzyma 1 (słownie: jeden) Los miesięczny i 1 (słownie: jeden) Los instant win, o których mowa w ust. 5 poniżej. 

5. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik rozpoczyna zbieranie w Loterii losów w losowaniu nagród miesięcznych I i II stopnia, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. b - c (dalej: „Los miesięczny”) oraz losów w losowaniu nagród instant win, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a (dalej: „Los instant win”). 

6. Aby otrzymać Los miesięczny i Los instant win z tytułu zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik musi: 

a. dokonać w Okresie promocyjnym zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego - każdy zakupiony Produkt Promocyjny to 1 (słownie: jeden) Los miesięczny oraz 1 (słownie: jeden) Los instant win; 

b. zachować dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (faktura imienna) (dalej „Dowód zakupu”); 

c. w terminie maksymalnie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty dokonania zakupu (data widniejąca na Dowodzie zakupu), przypadającym w Okresie promocyjnym dokonać rejestracji Dowodu zakupu po zalogowaniu w Serwisie, zgodnie z funkcjonalnością Serwisu poprzez wgranie jego zdjęcia lub skanu z pamięci urządzenia lub poprzez skorzystanie z funkcjonalności aparatu urządzenia mobilnego, wpisanie liczby Produktów Promocyjnych figurujących na rejestrowanym Dowodzie zakupu oraz zatwierdzenie liczby wpisanych Produktów Promocyjnych i wgranego zdjęcia/skanu zgodnie z funkcjonalnością Serwisu (dopuszczalny rozmiar i charakter pliku: JPG, PNG, max. 5MB.). (dalej: „Rejestracja Dowodu zakupu”). 

7. Organizator dokonuje weryfikacji zarejestrowanego Dowodu zakupu w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych. W przypadku pozytywnej weryfikacji Uczestnik otrzymuje Losy instant win i Losy miesięczne w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych Produktów Promocyjnych. 

8. Organizator może w Okresie promocyjnym wyznaczać dodatkowe premiowanie Losami zakupu konkretnych Produktów Promocyjnych, pozwalające na uzyskanie przez Uczestników dodatkowych Losów miesięcznych i Losów instant win, poza wskazanymi w ustępach powyższych. Organizator poinformuje Uczestników o powyższych okolicznościach w Serwisie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez dostępne w Serwisie funkcjonalności. 

9. Aby wykorzystać Los instant win w grze o nagrody instant win, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a Uczestnik, zgodnie z funkcjonalnością Serwisu, musi w ciągu 30 dni od momentu pozytywnej weryfikacji Dowodu zakupu wybrać ikonę przyznanego Losu instant win, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Dowodów zakupu zarejestrowanych w Etapie 9, o którym mowa w § 9 ust. 4 poniżej maksymalny termin wykorzystania Losu instant win przypada w dniu 8 stycznia 2025 r. Po wybraniu (kliknięciu) w ikonę Losu instant win otrzymuje komunikat wyświetlony w Serwisie z informacją, czy jego Los instant win jest zwycięski, czy też nie w zakresie nagrody instant win, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. a. W przypadku zwycięskiego Losu instant win Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wylosowania nagrody. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie również przesłana wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który został wskazany podczas Zgłoszenia do Loterii. Jeżeli Los instant win nie skutkował wygraniem nagrody instant win opisanej w § 11 ust. 2 lit. a, Uczestnik otrzymuje informację, o braku przypisania nagrody do Losu instant win. 

10. Niewypełnienie Zgłoszenia, jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie bądź niedokonanie, niepełne lub nieprawidłowe dokonanie Rejestracji Dowodu zakupu nie uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu nagrody instant win (opisanej w § 11 ust. 2 lit. a) i nagród miesięcznych (opisanych w § 11 ust. 2 lit. b – c). 

11. Do Loterii dany Dowód zakupu potwierdzający nabycie danego Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy dokonają wielokrotnej rejestracji danego Dowodu zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznana tylko pierwsza rejestracja. W Loterii można dokonać Rejestracji Dowodu zakupu dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesiące przed datą jego rejestracji i nie wcześniej niż 2 kwietnia 2024 r. 

12. Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Loterii tylko raz oraz dokonać dowolnej ilości Rejestracji Dowodów zakupu, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 (słownie: trzy) nagrody instant win w Loterii, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a) , maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę miesięczną I stopnia, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. b oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę miesięczną II stopnia o której mowa w § 11 ust.2 lit. c. 

13. W Loterii honorowany jest Dowód zakupu będący paragonem fiskalnym lub fakturą wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (faktura imienna). Jako paragon fiskalny honorowany jest zarówno paragon fiskalny w postaci papierowej jak i w postaci elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że musi on odpowiadać wymogom określonym w przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 1849). Jako faktura honorowana jest faktura w postaci papierowej jak i elektronicznej.

14. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez jeden ze sklepów stacjonarnych lub internetowych, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; 

b. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności Dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów zakupu; 

c. potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazany na nim Produkt Promocyjny; 

d. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego bądź też na Dowodzie Zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie zakupu; 

e. data i godzina wystawienia Dowodu zakupu będącego paragonem fiskalnym lub data i godzina sprzedaży towarów stanowiących Produkty Promocyjne w przypadku Dowodu zakupu będącego fakturą wystawioną na rzecz osoby fizycznej nie-prowadzącej działalności gospodarczej (faktura imienna), przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 2 kwietnia 2024 r. o godzinie 00:00:00. 

15. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń/Rejestracji Dowodów zakupu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na prze-bieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych. 

16. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył w Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do 10 dnia miesiąca przypadającego po danym etapie, o którym mowa w § 9 ust. 4. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora telefonicznego wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii, przedstawienia lub okazania Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Organizator zwrócił się o doręczenie dokumentów drogą listowną, dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.

17. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

18. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się te samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. posługuje się w Loterii.

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród 

1. Losowania bramek, do których przypisane są nagrody instant win opisane w §11 ust. 2 lit. a odbywają się w siedzibie Organizatora w dniu 27 marca 2024 r. Losowanie odbywa się przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Dowodu zakupu, pozytywnej weryfikacji Dowodu zakupu przez Organizatora i po wypełnieniu kroków wskazanych § 8 ust. 9 Uczestnikowi wyświetla się komunikat w Serwisie zawierający informację czy jego Los instant win jest zwycięski czy nie. Przypisanie nagrody do Losu instant win następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zrealizowanie Losu instant win jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. 

2. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zrealizowania Losu instant win pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Losu instant win, który realizowany jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. 

3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 4000 bramek. Bramki padają w godzinach 08:00:00 – 23:59:59. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego oraz maksymalnie do dnia 8 stycznia 2025 r. (termin wykorzystania Losu instant win w Etapie 9, o którym mowa w ust. 4 poniżej) może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w ustępie pierwszym. 

4. Losowanie nagród miesięcznych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, zgodnie z następującym schematem:

Okres trwania dokonania Rejestracji dowodu zakupu Termin losowania Liczba nagród miesięcznych losowanych w danym etapie
Etap 1 - 2.04-30.04.2024 9.05.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 2 - 1.05-31.05.2024 7.06.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 3 - 1.06-30.06.2024 5.07.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 4 - 1.07-31.07.2024 7.08.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 5 - 1.08-31.08.2024 6.09.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 6 - 1.09-30.09.2024 7.10.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 7 - 1.10-31.10.2024 8.11.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 8 - 1.11-30.11.2024 6.12.2024 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia
Etap 9 - 1.12-31.12.2024 9.01.2025 1x Nagroda miesięczna I stopnia 
10 x Nagroda miesięczna II stopnia

5. Każdemu Losowi miesięcznemu w losowaniu Nagrody miesięcznej I i II stopnia, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. b i c przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród miesięcznych dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID Losów miesięcznych rezerwowych do danej Nagrody miesięcznej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID Losu rezerwowego nie są uwzględniane, a jego losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody miesięcznej I stopnia wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Losu miesięcznego losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

6. Po wylosowaniu zwycięskich ID w zakresie Nagród miesięcznych I i II stopnia, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. b - c, losowane są również 2 (słownie: dwa) Losy ID rezerwowe do każdej Nagrody miesięcznej I i II stopnia oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie ID rezerwowe. Prawo do nagrody przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do nagrody przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia tych wymagań dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki, miejsce i termin wydawania wygranych 

1. Laureaci Nagród instant win opisanych w § 11 ust. 2 lit. a powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym w Serwisie o okoliczności przypisania nagrody do ich Losu instant win oraz wiadomość z takim komunikatem przesyłana jest do nich za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas dokonywania Zgłoszenia. 

2. Laureaci Nagród instant win opisanych w § 11 ust. 2 lit. a w wiadomości e-mail, o której mowa powyżej informowani są również o konieczności kompletnego wypełnienia i wy-słania do Organizatora elektronicznego formularza Laureata, zawierającego dane osobowe Laureata, niezbędne do wydania Nagrody wraz z oświadczeniem, iż Laureat spełnia warunki uczestnictwa w Loterii (dalej: „Formularz Laureata”), do którego link Laureat otrzyma w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora. Laureat zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania Formularza Laureata w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od momentu przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail zawierającej link do Formularza Laureata. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data wpływu wiadomości na serwer Organizatora. Formularz Laureata treściowo stanowi Załącznikowi nr 1 do Regulaminu. 

3. Laureaci nagród instant win opisanych w § 11 ust. 2 lit. a powiadamiani są wiadomością e-mail o przyznaniu nagrody (pozytywnej weryfikacji). 

4. Laureaci nagród miesięcznych opisanych w § 11 ust. 2 lit. b - c informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych następujących po dniu losowania. Organizator podejmuje łącznie co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Kontakt odbywa się w godzi- nach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 

5. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym w ust. 4 terminie Organizator tego dnia wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA KLUB POMAGANIA I NIEMARNOWANIA WINIARY: W zwiazku z wylosowaniem Twojego Losu miesiecznego w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.klub.winiary.pl ” – gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody. 

6. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 Laureat potwierdza swój udział w Loterii oraz proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora: a. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Laureata Nagrody miesięcznej” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii oraz stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu; b. oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał Rejestracji Dowodu zakupu. 

7. Laureat Nagrody miesięcznej I i II stopnia, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. b – c jest zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 6 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 4 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody. 

8. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. W przypadku odmowy przeprowadzenia rozmowy próba połączenia nie będzie ponawiana a Laureat traci prawo do nagrody. 

9. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego Laureata rezerwowego do Nagród miesięcznych I i II stopnia, z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata bądź odpowiednio pierwszego Laureata rezerwowego a kontakt, o którym mowa w ust. 4 obejmuje 2 (słownie: dwa) dni robocze. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

10. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata). 

11. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 10 marca 2025 r., zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów do stosuje się postanowienia § 8 ust. 16 z tym zastrzeżeniem, że zastosowania nie znajduje w tej sytuacji termin dotyczący przechowywania przez Uczestnika Dowodów zakupu. 

12. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 8 ust. 16 oraz w ust. 11 powyżej, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. 

13. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora. 

14. Lista zwycięzców nagród miesięcznych publikowana jest w Serwisie tj. na www.klub.winiary.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody. 

15. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja. 

16. Nagrody instant win określone w § 11 ust. 2 lit. a wydawane są przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany w Formularzu Laureata. Nagroda wydawana jest do 28 marca 2025 r. (termin wprowadzenia przelewu przez Organizatora). Nagrody instant win określone w § 11 ust. 2 lit. a wydawane są wyłącznie na numery kont bankowych prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

17. Nagrody miesięczne II stopnia określone w § 11 ust. 2 lit. c wydawane są przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany w Oświadczeniu Laureata. Nagroda wydawana jest do 28 marca 2025 r. (termin wprowadzenia przelewu przez Organizatora). Nagrody miesięczne II stopnia określone w § 11 ust. 2 lit. c wydawane są wyłącznie na numery kont bankowych prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

18. Nagrody miesięczne I stopnia określone w § 11 ust. 2 lit. b wydawane są przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w Oświadczeniu Laureata. Nagrody wydawane są w terminie do dnia 28 marca 2025 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagrody miesięczne I stopnia określone w § 11 ust. 2 lit. b wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

19. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).

§ 11 Wartość puli nagród 

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 350 003,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzy złote i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 4099 (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk. 

2. Nagrodami w Loterii są: 

a. Nagroda instant win w postaci kwoty pieniężnej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 4000 (słownie: cztery tysiące) Nagród instant win w Loterii; 

b. Nagroda miesięczna I stopnia w postaci nagrody rzeczowej z jednej z następujących kategorii: elektronika, AGD, gastronomia lub vouchera z przeznaczeniem na zakup artykułów z wyżej wymienionych kategorii, o minimalnej wartości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) i maksymalnej wartości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku w wysokości stanowiącej 10% wartości nagrody i w maksymalnej wysokości 667,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody miesięcznej I stopnia to maksymalnie 6667,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział łącznie 9 (słownie: dziewięć) Nagród miesięcznych I stopnia w Loterii, po 1 (słownie: jednej) w każdym z etapów; 

c. Nagroda miesięczna II stopnia w postaci kwoty pieniężnej wartości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) Nagród miesięcznych II stopnia w Loterii, po 10 (słownie: dziesięć) w każdym z etapów. 

3. Organizator dokonywać będzie publikacji Nagród miesięcznych I stopnia co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Etapu, w którym dane Narody miesięczne I stopnia są do wygrania, z zastrzeżeniem pierwszego Etapu gdzie publikacja nastąpi dnia 27 marca 2024 r.). Publikacja ww. informacji ma miejsce stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy w sekcji dedykowanej tej Loterii. 

4. Zasady i termin wykorzystania Nagrody miesięcznej I stopnia będącej voucherem zostaną podane wraz z wydaniem tej nagrody. 

5. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem. 

6. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2024 r. poz. 226). W związku z powyższym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku Nagrody miesięcznej I stopnia, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę stanowiącą 10% wartości nagrody, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. b na poczet podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego. 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 11 kwietnia 2025 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. 

2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2a) z dopiskiem „Loteria Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres klub.winiary@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją. 

3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. 

5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 § 13 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . 

2. Administratorem danych osobowych jest: 

a. w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestlé Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestlé. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestlé Polska S.A. Nestlé Polska S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające, w tym w celu obsługi Serwisu; 

b. w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie obowiązków prawnych Organizatora wynikających z przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z m.in. art. 61 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20); 

c. w odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. 

d. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) - Organizator (Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji. 

e. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) – Organizator (Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji. 

f. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124) - Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestlé Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestlé Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com

4. Z Organizatorem (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres do korespondencji: ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa lub adres e-mail: dane@uniqueone.pl 

5. Osobie, której dane są przetwarzane w stosunku do każdego administratora osobno: 

a. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; 

b. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

c. przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

e. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych;

f. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród w postaci pieniężnej oraz firmie kurierskiej, która będzie odpowiadać za dostarczenie nagród w postaci rzeczowej. Instytucjom tym zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa. 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 

8. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. 

10. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego administratora danych przepisy prawa. 

§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Od dnia 27 marca 2024 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy w sekcji dedykowanej tej Loterii. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

3. W sprawach dotyczących Loterii Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: klub.winiary@uniqueone.pl 

4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze, wskazany przedział czasowy nie odnosi się do komunikatów e-mail. 

5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Laureata
Załącznik nr 2 - Oświadczenie laureata Nagrody miesięcznej I i II stopnia

Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA LAUREATA 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY INSTANT WIN 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 


ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 


IMIĘ I NAZWISKO

 


NUMER KONTA

 

 


CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

[ ] Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Informujemy, że: 1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, adres e-mail: dane@uniqueone.pl.. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Klub pomagania i niemarnowania WINIARY” i w związku z tym ma obowiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestlé. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.
3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, księgowe, prawne, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 13 Regulaminu Loterii.

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody miesięcznej I i II Stopnia 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY MIESIĘCZNEJ 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 


NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 


IMIĘ I NAZWISKO

 


NUMER KONTA BANKOWEGO 1

 


ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA 2

 


KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO 2

 


RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ 2

 


PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)2

1 Wypełnia laureat nagrody pieniężnej – 1000 zł
2 Wypełnia laureat nagrody rzeczowej/vouchera

 

 


CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ORYGINAŁY DOWODÓW ZAKUPU ZGŁOSZONE W ETAPIE, W KTÓRYM WYLOSOWANO TWOJE ZGŁOSZENIE!

Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, adres e-mail: dane@uniqueone.pl.. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Klub pomagania i niemarnowania WINIARY” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestlé. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.
3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, księgowe, prawne, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 13 Regulaminu Loterii.

 

Pobierz pdf